ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2763910

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt realizujemy od 1.06.2017 do 31.05.2019

Rada rodziców - aktualności

Wyciąg z Ustawy Prawo oświatowe

Data dodania: 2018-10-10

brak zdjęcia


USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe, Dz. U. 2018.0996 z późn. zm.)

Art. 83

1     W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2       W skład rad rodziców wchodzą:

1)   w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)     w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

(…)

3       W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1÷3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5       Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

(…)

Art. 84

1    Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2       Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3     Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- -profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

(…)

6       W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.