ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3711034

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Realizujemy projekt FACE TO FACE WITH THE WORLD

Erasmus+: PRZYSTANEK HISZPANIA Archiwum

Projekt edukacyjny PRZYSTANEK HISZPANIA

POD PATRONATEM
KONSULA HONOROWEGO
KRÓLESTWA HISZPANII W POLSCE
PANA JESUSA GARCIA NIETO - MORENO

D Z I Ę K U J E M Y!

Założenia ogólne
Projekt edukacyjny „Przystanek Hiszpania”, realizowany jest w ramach szkolnego projektu Erasmus+ „Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”.
Jego założeniem jest urozmaicenie procesu dydaktycznego i integracja społeczności szkolnej.
Projekt ma charakter otwarty co oznacza, że jest dostępny dla wszystkich nauczycieli i uczniów przez cały okres jego trwania.
W realizację projektu „Przystanek Hiszpania”mogą włączyć się również rodzice i opiekunowie.

Cele projektu:

 • kształtowanie postawy otwartej na inne kultury,
 • rozbudzanie ciekawości świata,
 • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji dotyczących Hiszpanii,
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 • doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów,
 • rozwijanie własnych zainteresowań,
 • koordynacja międzyprzedmiotowa skupiona wokół poszerzania wiedzy,
 • współpraca z rodzicami.
 • integracja szkolnej społeczności.

Czas realizacji: 1.03.2018 – 28.02.2019

Wielkość grupy: cała społeczność szkolna

Przykładowe sposoby realizacji projektu:

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • przygotowanie prac plastycznych o tematyce związanej z Hiszpanią,
 • organizacja konkursu wiedzy o Hiszpanii,
 • wplatanie elementów dotyczących Hiszpanii w proces dydaktyczny na różnych lekcjach w klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • przygotowanie gazetek, wystawek na temat Hiszpanii.

Planowane efekty

Dla ucznia:

 • uczeń zdobywa podstawowe informacje na temat Hiszpanii,
 • potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach;
 • zapoznaje się z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi i elementarnym słownictwem hiszpańskim.
 • kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz sukces całego zespołu.

Dla szkoły:

 • szkoła rozwija u uczniów kreatywność i ciekawość poznawczą,
 • stwarza okazje do nauki poprzez zabawę,
 • tworzy warunki sprzyjające dzieleniu się wiedza z innymi ,
 • upowszechnia informację o realizacji projektu na szkolnych stronach internetowych.

Realizacja

W ramach projektu "Przystanek Hiszpania" zostały zrealizowane następujące działania: