ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3784088

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Realizujemy projekt FACE TO FACE WITH THE WORLD

Erasmus+: ZASADY REKRUTACJI Archiwum

Regulamin - informacja dla nauczycieli

  1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch turach w roku 2017 i 2018 r. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej oraz polityką równych szans, w tym równości płci i szans osób w różnym wieku. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 19 uczestników projektu. O udział mogą ubiegać się pracownicy Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach.

  2. Zainteresowane osoby powinny złożyć list motywacyjny wraz z CV w terminie do 8 września 2017 (I tura) i do 7 maja 2018 (II tura).

  3. Nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń, dokumentacja rekrutacyjna powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie.

  4. Listy motywacyjne będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

  5. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez koordynatorów projektu do 15 września 2017 r (I tura) i 14 maja 2018 (II tura). Będzie ona obejmować:

  • sprawdzenie kompletności dokumentacji (złożenie listu motywacyjnego, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, zawarte w formularzu listu),
  • sprawdzenie terminu złożenia aplikacji,
  • wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  6. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana komisja w składzie: koordynatorzy projektu, dyrektor szkoły i członkowie zespołu ds. realizacji projektu. Ocena wniosków o udział zostanie dokonana w terminie do 15 września 2017 r. (I tura) i 14 maja 2018 (II tura) na podstawie analizy listów motywacyjnych oraz CV zgodnie z następującymi kryteriami:

  • uzasadnienie potrzeb i oczekiwań związanych z kursem (20%)
  • pomysł na wykorzystanie wiedzy z kursów w tworzeniu innowacji pedagogicznych (20%)
  • umiejętność współpracy w grupie i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych (15%)
  • zgodność kompetencji zawodowych z profilem kursu (15%)
  • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym (15%)
  • biegłość w obsłudze urządzeń elektronicznych (15%).

  Komisja Rekrutacyjna na podstawie regulaminu dokona kwalifikacji uczestników, następnie sporządzi listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem protokołu rekrutacji.

  7. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 15 września 2017 (I tura) i 15 maja 2018 (II tura), informacje o wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie indywidualnie. Do dokumentacji projektu zostanie dołączona lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa i informacja o liczbie osób ubiegających się o udział w projekcie. Pełna dokumentacja projektu będzie się znajdowała w gabinecie dyrektora szkoły.