ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3344516

Wakacje

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

W roku szkolnym 2019/20 realizujemy projekt "Face to Face with the World"

Aktualności

Regulamin półkolonii w czasie zimowych ferii 2020r.

Data dodania: 2019-11-22

§1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I - VIII szkoły podstawowej.

§2. Zgłoszenie na zajęcia jest możliwe poprzez osobiste złożenie wypełnionego formularza dostępnego w Sekretariacie szkoły. Kartę należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 5 dni po jej pobraniu.

§3. Podpisanie formularza o udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

§4. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:00 do godz. 15.00.

§5. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

§6. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów.

§7. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.

§8. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez Rodzica/Opiekuna na karcie zgłoszenia uczestnika zajęć.

§9. Wpłatę za uczestnictwo w zajęciach należy uiścić od 02.01 do 10.01.2020r.

Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania Rodzica/Opiekuna.

 Wpłatę 130,00 zł za turnus, należy dokonać na numer konta:
25 1050 1285 1000 0002 0351 5515 z tytułem przelewu „Imię i nazwisko dziecka, zimowisko”

§10. Rezygnację z turnusu należy zgłosić przed jego rozpoczęciem. Możliwa jest jedynie rezygnacja z całego turnusu. Zwrot opłaty jest możliwy na wniosek Rodzica/Opiekuna.

Jednocześnie informujemy, że w razie późniejszej rezygnacji z półkolonii, zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy. Jest to związane z wcześniejszą rezerwacją atrakcji dla Państwa dzieci.

§11. Uczestnicy zajęć mają prawo do: 

 -    uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć,

 -    uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy.

§12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

-        podporządkowania się poleceniom wychowawcy,

-        przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

-        brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

-        posiadania obuwia i stroju sportowego, jeśli wymaga tego forma zajęć,

-        postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

-        przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

-        szanowania rzeczy własnych i kolegów,

-        przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,

-        natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach
   i wypadkach,

-        zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem zajęć

         oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć.

§13. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

§14. Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.

§15. Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:

-        wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,

-        realizacji zajęć zgodnych z programem,

-        materiałów edukacyjnych do zajęć,

-        natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o

         zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

-        infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

         oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.

§16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.

§17.Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć uczestników wypoczynku w celu autopromocji.

§18. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach.

 Zatwierdzono dnia 15 listopada 2019r.

Plik do pobrania:

  1. Regulamin półkolonii zima 2020